KONCEPCJA PRACY Przedszkola Gminnego w Dukli

 1. MISJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.

Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Nasze hasło to: „Przedszkole z pasją.”

 

 1. WIZJA PRZEDSZKOLA (uwzględnia wymagania określone w załączniku do Rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 r.)

 

             ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną mającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne: z zakresu  oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej i nauczania zintegrowanego w przedszkolu.  W celu tworzenia nowych perspektyw rozwoju oraz kreatywnego rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: ewaluacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, d.s. programowych i promocji przedszkola. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

             ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU I ICH EFEKTY

 

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci.

 

Nasze zasady są następujące:

 •  Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 •  Organizujemy jego aktywność.
 •  Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
 •  Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
 •   Integrujemy proces wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków. Oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci oraz rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

 

             KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

 1. Metody czynne:
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.
 1. Metody oglądowe:
 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
 1. Metody słowne:
 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

 

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • metody aktywizujące,
 • aktywne słuchanie muzyki poważnej,
 • techniki twórczego myślenia,

             WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM I RODZICAMI

 

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola. Przedszkole włącza się także w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą działania będące przejawem troski o środowisko naturalne, takie jak akcja „Sprzątanie świata” czy zbiórka baterii i nakrętek.

             KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

 

 • akcja „Sprzątanie świata”,
 • Andrzejki
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Bal karnawałowy,
 • Święto Babci i Dziadka
 • Turniej sportowy ( międzygrupowy)
 • Piknik Rodzinny – święto Rodziców połączone z Dniem Dziecka
 • Spotkania ze sztuką ( teatrzyki w przedszkolu i wyjazdy do teatru)
 • Wycieczki krajobrazowo- poznawcze

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez stronę internetową,


             SYLWETKA ABSOLWENTA

 

Absolwent Przedszkola:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • jest zainteresowany nauką i literaturą,
 • jest samodzielny,
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy estetycznie,
 • akceptuje zdrowy styl życia,
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem.

 

KIERUNKI DZIAŁANIA (PRIORYTETY) NA LATA 2016/2017

 1. Zakup tablicy interaktywnej lub dywanu interaktywnego
 2. Modernizowanie kącików czytelniczych
 3. Pozyskanie środków finansowych na organizację V Przedszkolnego Pikniku Rodzinnego
 4. Współpraca przedszkola z MOSi R-em w Dukli w celu urozmaicenia zajęć ruchowych i kształtowanie zamiłowania do sportu, zabawy na nowym placu zabaw
 5. Kontynuacja i organizacja zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych .
 6. Kontynuacja programu zdrowego żywienia czyli  spożywanie dużej ilości owoców i warzyw (II śniadanie)
 7. Pedagogizacja rodziców poprzez comiesięczne umieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola.
 8. Organizowanie spotkań – zajęć z rodzicami –specjalistami różnych dziedzin
 1. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach i wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli
 2. Kontynuowanie współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną (logopeda, pedagog, psycholog)
 3. Systematyczna aktualizacja strony internetowej
Share